Преди да сключите договор за услугите, предлагани от ГМДЛ Селдженетикс ЕООД (оттук насетне наричано Cellgenetics), трябва да прочетете, да се съгласите и да приемете условията на това информирано съгласие и правно споразумение (оттук насетне наричано „Съгласието“). По-конкретно, с това Съгласие, вие заявявате и изрично приемате, че:

 1. сте информирани за процеса, с който Cellgenetics извършва услугите си;
 2. осъзнавате потенциалните ползи, ограничения и рискове, свързани – пряко или непряко – със същото.

Необходимо е ясно да разберете:

 1. контекста на генетичната информация, до която Cellgenetics има достъп чрез предоставяните услуги;
 2. възможните последици, произтичащи от това знание.

Цел на генетичния анализ, който сте поискали от Cellgenetics:
Услугата, предоставена от Cellgenetics за анализа и интерпретацията, която поискахте, е проектирана с чисто информативна цел, използвана от Cellgenetics и базирана на наличните научни доказателства. По-конкретно, чрез услугата, предоставяна от Cellgenetics, ще бъдете информирани за аспектите, които насърчават профилактиката и/или лечението на определени състояния, патологии и/или заболявания (генетични предразположения към различни заболявания, способност за метаболизиране на лекарства и реакция на лечение или възможност да бъдете носител на наследствени нарушения). Декларирате, че сте наясно и приемате, че предоставянето на ДНК пробата ви и получаването на резултатите от генетичните ви данни не означава придобиване на права върху научните изследвания или услугите или продуктите, които са разработени от Cellgenetics или от организации или лица, свързани с Cellgenetics.

ДНК проби, предоставени на Cellgenetics:
Вие гарантирате, че предоставената ДНК проба е ваша собствена. Съответно, разбирате, че Cellgenetics предоставя услуга само на частни лица. В тази връзка вие гарантирате, че не действате за трета страна, включително, но не само, застрахователни дружества, дружества, свързани – пряко или косвено – със здравна или друг тип компания или частно лице, които биха могли да бъдат заинтересовани да придобият информация за притежател на полица, служител, директор или друго лице без предварително разрешение. Освен това, ако пребивавате извън Испания, след приемането на настоящото Съгласие или на други документи, необходими за договаряне на услуги, потвърждавате конкретно, че не ви е наложена никаква забрана или законово ограничение, свързано с изпращане на ДНК проби от вашата държава на пребиваване или, като цяло, със сключването на договори за генетични услуги като тези, които искате от Cellgenetics. Също така, вие потвърждавате и приемате, че предоставянето на вашата ДНК проба и последващата ѝ обработка за вашите генетични данни не води до придобиване от вас на каквито и да било права върху научните изследвания или услугите или продуктите, които Cellgenetics или организации или лица, свързани с Cellgenetics, могат да развият.

ДНК проби, взети от деца за предоставянето на услуги:
Ако подпишете този документ от името на малолетно или непълнолетно лице, вие декларирате, че държите попечителството над детето, като действате от негово име, и не сте били лишени от това попечителство по силата на окончателно решение. Освен това заявявате, че ДНК пробата е от малолетното или непълнолетното лице, от чието име действате. При отсъствието на родители, притежаващи родителски правомощия, само лицето, упражняващо попечителството над детето, може да сключи договор на негово име и да представи ДНК проби. Лицата, които сключват договор с Cellgenetics за услуги от името на дете, трябва да предоставят необходимите документи за доказване на представителството на детето и изявленията, направени за формализирането на процеса, като заявяват, че те са истински, пълни, верни и актуализирани. По-конкретно, без ограничение, могат да бъдат предоставени семеен регистър, личните карти на родителите, свидетелствата за решението на съда или удостоверението за гражданска регистрация.

Анализ на дезоксирибонуклеиновата киселина (оттук насетне наричана ДНК):
Вие давате своето разрешение на Cellgenetics, нейните служители, директори, мениджъри, изпълнители, подизпълнители и сътрудници да извършват поисканите услуги за анализ на ДНК на вашата ДНК проба. За тези цели ще бъдете информирани, че настоящият център за обработка на данни, нает от Cellgenetics, разполага с всички необходими санитарни лицензи за анализа.

Резултати от генетичния анализ (доклад):
Вие упълномощавате Cellgenetics да предаде – частично или изцяло – резултатите (доклада) от вашия ДНК анализ на вас, както и на онези лица, за които сте дали предварително писмено разрешение. Вие потвърждавате и приемате, че информацията, предоставена от Cellgenetics след извършването на вашия генетичен анализ, както е поискано, може да бъде положителна или отрицателна. Следователно вие осъзнавате и приемате, че сте наясно, че посочената предоставена информация може да бъде неочаквана и да причини ситуации на емоционален стрес. Независимо от това, вие също така заявявате, че знаете и приемате, че в случай, че генетичната ви информация показва по-висок риск от средния за развитие на определена патология или заболяване, това не означава, че незабавно ще развиете това заболяване. По същия начин вие заявявате, че разбирате, че с напредъка в развитието на изследванията на генетични материали, за да се оцени по-пълно значението и информацията, отнасяща се до вашето ДНК в рамките на контекста на посочения напредък, може да бъде необходимо повторното използване на тези услуги. Генетична консултация. Като клиент на Cellgenetics вие имате достъп чрез уеб страницата www.Cellgenetics.bg(или всяка друга уеб страница, създадена за тези цели от Cellgenetics) за тълкуването на вашия генетичен анализ. Въпреки това, в случай на нужда от допълнителни пояснения или ако имате някакви съмнения или безпокойства, произтичащи от генетичния ви анализ, можете да се свържете с Cellgenetics на имейл адресите office@cellgenetics.bg и info@cellgenetics-lab.com, на който специализираният персонал ще се опита да отговори на въпросите ви. Във всеки случай, както беше посочено по-горе, предоставянето на услуги от Cellgenetics не претендира, че е, нито че може да бъде заместител на персонализирано и специално внимание от страна на здравните специалисти.

ЗАЩИТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ДАННИ:
Вашата генетична информация, получена в резултат на услугите, предоставени от Cellgenetics, попада в обхвата на нашата Политика за защита на личните данни [за да научите повече за тази Политика за защита на личните данни, щракнете тук]. В обобщение, както е посочено в Политиката за защита на личните данни, Cellgenetics следи за вашето право да съхранявате и да се консултирате относно своята лична генетична информация по поверителен и безопасен начин. Що се отнася до генетичната информация на малолетни или непълнолетни лица, само техните родители или законни настойници, ако те имат родителска или законова власт, могат да получават достъп до посочената информация. Малолетните или непълнолетните лица също могат да получават достъп до информацията си, ако при достигане на пълнолетие поискат това и Cellgenetics все още разполага с посочената информация.

Генетични данни:
Лабораторията, с която Cellgenetics има договор за обработката на ДНК пробите, ще анализира вашата ДНК с единствената цел да определи вашата генетична информация. Нито посочената лаборатория, нито Cellgenetics, ще изследват вашата ДНК проба за друг биологичен или химичен агент, маркер или компонент, който не е вашата ДНК. По същия начин, посочената лаборатория няма да има достъп до които и да било от вашите лични данни (включително пълното име), тъй като данните ще бъдат подложени на процес на дисоциация. Само уникален баркод ще позволи на Cellgenetics да свърже генетичната информация, получена от вашата ДНК проба, с вашия профил като клиент на Cellgenetics. Във всеки случай и за по-голяма сигурност, два месеца след финализирането на искания анализ, дадената ДНК проба в лабораторията-партньор на Cellgenetics ще бъдe унищожен

Сигурност:
В изпълнение на действащото законодателство и на вътрешните политики на Cellgenetics ще бъдат прилагани строги мерки за сигурност, за да се предотврати неправомерен достъп, предаване или унищожаване на вашите данни. Тази система за сигурност включва редовни одити на системата и мерки за сигурност от наша страна.

Поверителност:
В изпълнение на посоченото в испанското законодателство относно защитата на личните данни и по-конкретно, както е посочено в испанския закон 15/1999, касаещ защитата на личните данни (оттук нататък LOPD) и Кралския указ 1720/2007 от 21 декември за одобрение на Регламента за разработване на LOPD (оттук насетне „Регламент за LOPD“), Cellgenetics уведомява потребителя, че предоставените ни лични данни ще бъдат използвани при пълна поверителност и ще бъдат включени в съответните досиета, собственост на Cellgenetics и надлежно регистрирани в общия регистър на Испанската агенция за защита на данните (оттук насетне „AEPD“), с цел адекватно предоставяне на договорената услуга. По същия начин, в съответствие с посоченото в Регламента за LOPD, потребителят е информиран, че той/тя може да упражнява правата си по отношение на личните си данни за достъп, поправка, анулиране и противопоставяне, съхранявани в досиетата на Cellgenetics в писмена форма и с доказателство за самоличност до Cellgenetics. В случай на малолетни или непълнолетни лица, техните лични данни и генетична информация ще бъдат използвани по подобен поверителен начин, като се дава предимство преди всичко на интересите на малолетното или непълнолетното лице пред всяко друго, в съответствие с посоченото в испанския Закон 1/1996 от 15 януари относно правната защита на децата.

Изследване:
В случай, че прехвърлите своите анонимни данни на 24Gentics, вие декларирате, че разбирате и приемате, че Cellgenetics ще насърчава напредъка на научните изследвания, и следователно се съгласявате Cellgenetics да извърши посочените научни изследвания с вашите данни при следните условия:

 • ​Съхраняване на данни: Вие изрично разрешавате генетичната и/или фенотипна информация, получена от сключването на договор за продуктите и/или услугите на Cellgenetics, да се съхранява в нейната база данни в анонимен формат и да се използва от персонала на Cellgenetics или от персонала, упълномощен от Cellgenetics, за да се извършват проучвания, използвайки посочената база данни.
 • Свързани изследвания: Вие специално упълномощавате Cellgenetics да сключва споразумения при такива условия, които сметне за необходимо, с други организации или лица, които извършват научни изследвания. За това вие давате своето безкористно разрешение на Cellgenetics, както и на други организации или лица, да извършват посочените изследвания, използвайки анонимните данни, събрани от Cellgenetics, и да публикуват резултатите от същите. В никакъв случай вашата идентичност не може да бъде разкрита на или узната от организациите или лицата, с които Cellgenetics постига споразумения за насърчаване на научните изследвания в областта на биомедицината/генетиката.

РИСКОВЕ:
Cellgenetics разбира, че интересите ѝ диктуват да помага на клиентите си да получават достъп до и да разбират генетичната си информация. Достъпът и разбирането на генетичната информация обаче са сложни процеси, които носят своите рискове. В това отношение, като подписвате настоящото Споразумение, вие демонстрирате знанието и приемането си на тези възможни рискове. Само за илюстрация, по-долу ще намерите някои съображения, които трябва да вземете под внимание и да приемете чрез настоящото Съгласие, дадено преди заявяването на услугите на Cellgenetics:

 • Откриване на неочаквана информация. Много е вероятно да откриете генетична информация за себе си, която не сте очаквали. Споменатата генетична информация може да провокира емоционален стрес при определени ситуации и в някои случаи дори да промени живота. По-конкретно, можете да откриете неща за себе си, които биха могли да ви притеснят. Например, може да имате по-голяма възможност от средната за определен сегмент от населението да развиете определено състояние, патология или заболяване. В този случай имате право да оттеглите настоящото Споразумение по всяко време писмено (това право не ви освобождава от икономическите задължения, поети при сключването на договор за услугите на Cellgenetics).
 • Минимални грешки при анализа. Без да се засяга изразеното в следващия параграф, вие сте информирани, че Cellgenetics следва строги протоколи за качество в процеса на ДНК анализ. Независимо от това, изключително малка част (<0,05%) от данните, генерирани по време на процеса, извършен във външната лаборатория на Cellgenetics, може да бъде неправилна или не може да бъде интерпретирана.
 • Бъдещи генетични изследвания. Бъдещите научни изследвания на генетичен материал могат да променят – изцяло или отчасти – тълкуването на вашата ДНК, тъй като могат да бъдат открити нови генетични маркери, свързани с риска от поява на разнообразни състояния, патологии или заболявания.
 • Несподеляне на генетични данни. Генетичните данни, които се споделят с трети страни, независимо дали те идват от услуга, извършена от Cellgenetics, или от други източници, могат да се използват срещу вашите собствени интереси. Информирани сте, че Cellgenetics настоятелно препоръчва да не споделяте генетичната си информация с трети страни (включително членове на семейството, приятели, колеги от работата и др.). Дори в случай, че решите да споделите генетичната си информация с медицински специалисти, рискувате споменатата информация да може да стане част от вашата медицинска история и поради това в бъдеще може да бъде достъпна за нежелани трети страни (например компании за обслужване на здравни услуги или застрахователни компании). Декларирате, че разбирате, че ако сега споделите незначителна или на пръв поглед маловажна генетична информация, тази информация би могла да бъде от значение в бъдеще, когато генетичните изследвания са напреднали и са направени нови открития (например откриването на нови генетични маркери, свързани с риска от поява на разнообразни състояния, патологии или заболявания).

Във всеки случай вие потвърждавате, че ще:

 1. поемете отговорност за възможните последици, произтичащи от споделянето на достъпа до генетичните ви данни с трети страни;
 2. оправдаете Cellgenetics, нейните служители, управители, директори, изпълнители, подизпълнители, сътрудници, наследници или упълномощени представители и ще ги считате за освободени от всякаква отговорност, произтичаща от (А) използването или предаването на каквато и да била информация, предоставена от вас и/или придобита като последствие от услуга, поискана от Cellgenetics; и (Б) предаването или използването на вашата генетична информация или други лични данни, предоставени в случай, че споделите посочената информация с трети страни – независимо дали умишлено или по невнимание, или на трети страни за диагностициране или други цели.

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved